Het natuurhumanisme is een levensbeschouwelijke overtuiging die vertrekt vanuit een groot respect voor de natuur en de mens en situeert de mens op gelijk niveau met de natuur in plaats van erboven. Uit de natuur kan oneindig veel geleerd worden en vanuit nederigheid en respect probeert het natuurhumanisme die wijsheid te ontginnen en gebruiken. 

Een nieuwe relatie met de natuur
Het natuurhumanisme is een zoekende en open ideologie waarbij de individuele mens centraal staat, vertrekkend vanuit het individu en met de noodzaak van het collectief. Het zoekt naar een nieuwe relatie tussen mens en natuur en gelooft dat met de natuur als bron de mens een betere samenleving kan bouwen. Een samenleving vrij van autoritaire structuren en vrij van onderwerping van de mens en natuur. Politiek, technologie en economie moeten daarin ten dienste staan van de mens en natuur en niet omgekeerd. 

Een nieuw humanisme
Samen met verwante stromingen binnen het humanisme, zoals het eco-humanisme, wil het natuurhumanisme het humanisme vernieuwen, het antropocentrisme van het klassiek humanisme temperen en een antwoord bieden op de valkuilen van het transhumanisme met zijn groot geloof in de verbeterbaarheid van de mens middels technologie en het mechanistisch materialisme.

Rechten en vrijheden
Zoals het een humanistische levensbeschouwing betaamt, vertrekt het natuurhumanisme in deze zoektocht naar een betere samenleving vanuit een breed pallet van grondrechten met zorg voor zowel de sociaaleconomische grondrechten als de individuele vrijheden. 

Vrijheid van meningsuiting
De vrijheid van meningsuiting en expressie vormt de kern van dit humanisme. Het streeft naar de breedst mogelijk zelfontplooiing van het individu en laat toe alles te benoemen, ook de dingen die fout gaan. 

Gezondheid en geluk
Het natuurhumanisme ruimt een bijzondere plaats in voor gezondheid en geluk van de mens. Het geeft een herkenbare levensbeschouwelijke visie op geluk, gezondheid en zorg gekenmerkt door nederigheid voor de menselijke maakbaarheid en met respect voor de natuur. 

Kernwaarden
Het natuurhumanisme is noch antropocentrisch, noch transhumanistisch, noch mechanistisch, noch materialistisch. Links noch rechts, religieus noch athe├»stisch. Het natuurhumanisme staat voor vrijheid, respect voor elkaar en de natuur, vooruitgang, kritische denken en is volledig inclusief.